Сигурно ви е направило впечатление, че някои фирми за регистрирани по ДДС, а други не. Данъкът върху добивната стойност е вид налог, който се регулира от Закона за ДДС. Важно е да знаете, че има регистрация по ЗДДС, която е задължителна и такава, която е избираема. Какво означава всичко това и какви са ползите и недостатъците от това фирмата ви да е регистрирана по ДДС? В днешната тема ще потърсим отговорите за да повдигнем завесата около този така коментиран данък.

Какво представлява регистрацията по ДДС?

Законодателя дава право на всяка фирма, независимо от това какъв е годишния оборот, който достига да се регистрира доброволно по ЗДДС. Имено поради това тя е известна в счетоводната практика като доброволна. Когато се касае за задължителна регистрация то това се предвижда при настъпването на определени обстоятелства. Задължителната регистрация се отнася за фирми, при които:

 • Имат облагаем оборот през последните 12 месеца над 100 000 лева;
 • Имат обща вътрешнообщностна стойност над 20 000 лева;
 • Получават услуги от чужди доставчици включително такива от и извън Европейския съюз;
 • Доставят услуги н Европейската общност.

Самата процедура по регистрация не е сложна. Тя се извършва чрез подаван на заявление с няколко придружаващи документи в НАП. Агенцията дава възможност на компаниите да подават заявленията за регистрацията на място или чрез платформата онлайн с КЕП (електронен подпис). В рамките на 7 дни, считано от подаването на заявлението фирмата бива регистрирана по ДДС.

След като имате вече такава регистрация получавате VAT номер или у нас популярен като ЕИК, който се състои от 9 цифрения данъчен номер на формата като пред него се поставя абревиатурата BG. С извършването на такава ДДС регистрация възникват и определени задължения за компаниите, с които ще ви запознаем в следващите редове.

Права и задължения на фирмите, регистрирани по ЗДДС

Сигурно ви е направило впечатление, че фирми, които са регистрирани по този закон плащат много по-високи счетоводни такси. Причините за това се конкретизира с факта, че става въпрос за повече ангажираност на счетоводителя ща се отнася до извършването на финансовата отчетност.

Едно от основните задължения, които възникват от настъпването на това обстоятелство е свързано с ежемесечното подаване на декларация. Независимо от това дали фирмата има реална дейност или е със спряна такава декларация се подава с нулеви стойности. Неспазването на нормативната уредба води да налагане на санкции.

У нас са познати три ставки:

 • 20 %, която е най-масово прилаганата;
 • 9 % – редуцирана, въведена като временна мярка за стимулиране на бизнеси като ресторантьорство и хотелиерство;
 • 0 % за стоки и услуги, които се изнасят извън ЕС.

По отношение на минусите и плюсовете от регистрацията по ДДС е добре да имате предвид, че не е препоръчително да избирате доброволната регистрация като вариант, тъй като от това възникват ангажименти, които увеличават стойността на разходите за счетоводство както и се изисква ежемесечно начисляване на ДДС при извършването на дейността.

Разбира се за големите фирми с оборот над 100 000 това е вариант за редуциране на разходите от гледна точка на това, че могат да ползват данъчен кредит, който представлява връщане на част от платения капитал. Такива варианти например са покупка на търговско оборудване, машини, съоръжения и други. Реално за големите компании регистрацията по ДДС дава повече възможности както разбира се и да извършват бизнес извън пределите на страната.

Обстоятелства, провокиращи необходимостта от регистрация по ДДС

регистрация по ДДС

Споменахме, че се касае за два основни метода – доброволен и задължителен. Ще изясним основанията, които имат отношение към възникването на такова задължение. Те се отнасят до:

 • ВОП. Закона предвижда задължително фирми, които имат над 20000 лева оборот без ставката за текуща календарна година, извършващи доставки извън страната да бъдат регистрирани по ЗДДС. ВОП не се прилага при нови транспортни средства както и за стоки, които се облагат с акциз. Вътрешно общностното придобиване е приложимо в Европейската общност за всички фирми, при които възникнат описаните обстоятелств;
 • Регистрация на чужденци. Става въпрос за чуждестранни лица, които извършват услуги за монтаж и инсталиране на различни съоръжения и стоки на територията на страната в случаите, когато получателя не е регистриран по ЗДДС;
 • При преобразуване. Предвижда се за лица, които придобиват стоки и услуги от регистрирано лице в резултат на преобразуване на Търговското дружество, при прехвърляне на предприятие, извършване на непарична вноска в дружеството, при преобразуване на държавни или общински предприятия;
 • По наследяване. Тя възниква при онаследяване на ЕТ. Задължение на наследника, приемащ дейността в рамките на 14 дни да се регистрира. Тук се прилагат разпоредите на Закона за наследството;
 • При предоставяне на имоти от държавни училища за нуждите на частни детски градини или учебни заведения.

Преди всичко трябва да имате предвид, че е важно да се консултирате с опитен счетоводител относно извършваната от вас дейност както и обстоятелствата, които могат да предизвикат необходимост от регистрация по ДДС. Добре изяснете ползите и негативите за да бъдете сигурни, че фирмата ви би имала икономическа изгода от възникването на данъчното събитие.